VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB WEBGARDEN.COM
Úvodní ustanovení
Následující podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem služby Webgarden a uživatelem. Uživatel souhlasí s uvedenými podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
Poskytovatelem služby je R2B2 a.s., společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod značkou B 24260 od 7. 3. 2019, se sídlem Velflíkova 6, Praha 6, 160 00, ČR. Kontaktní e-mail: podpora@webgarden.cz. Kancelář a korespondenční adresa: R2B2 a.s., Velflíkova 6, Praha 6, 160 00.
Uživatelem se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která se rozhodne využít služeb online publikačního systému Webgarden.
Smlouva o poskytování služeb online publikačního systému se uzavírá elektronicky prostřednictvím sítě Internet (dále též jen jako „smlouva o poskytování služeb“). Smlouva je uzavřena v okamžiku vyplnění formuláře na stránkách Webgarden.com (.cz, .es, .com, .ro, .at, .ar, .mx, .fr a některé další) a dokončením registračního procesu.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených služeb online publikačního systému a s tím bezprostředně souvisejících služeb uživateli. Nabízenými službami se rozumí zřízení a provoz www stránek. Provozovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz www stránek uživatele, tj. zajistit přístup účastníků sítě Internet k www stránkám uživatele, zajistit možnost aktualizovat obsah www stránek a zajistit další související služby.
Uživatel tvoří stránky, e-mailové schránky a ostatní obsah svépomocí a Webgarden využívá jako nástroj.
Technická podpora není součástí služby, jelikož ta slouží k tvorbě www stránek výhradně svépomocí. Uživateli lze doporučit, aby se s dotazem obrátil na jiné uživatele Webgardenu. Technická podpora může být dostupná v některých jazycích, lokalitách a některých placených tarifech. V takovém případě je kontakt uveden v zápatí stránek služby.
Uživatel je povinen strpět na svých stránkách zásah provozovatele v podobě umístění reklamy nebo jiného prvku, přičemž uživatel nesmí tuto reklamu či jiné vložené prvky nijak graficky, funkčně ani významově měnit či znevýhodňovat a jinak na tyto prvky na stránkách upozorňovat.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat výňatky z uživatelem vloženého obsahu do vlastních stránek na dalších www stránkách (např. na komunitních stránkách) – a to pro marketingové, reklamní, dokumentační a prezentační účely.
Všechny změny provedené při editaci stránek uživatele se okamžitě projevují na jeho stránkách v síti Internet. Veškerý obsah vložený do stránek je ihned publikován v síti Internet.
Pořízení vlastního doménového jména
V rámci služby si může uživatel pořídit vlastní doménové jméno druhého řádu (dále jen „doména“). Cena za jednotlivé .tld (Top Level Domain – koncovka, např. .cz) se řídí aktuálním ceníkem ve chvíli objednání. V ceně je roční (pokud není uvedeno jinak) registrace a nastavení nutné pro použití domény pro weby a e-mailové schránky zřízené v rámci služby.
Uživatel může být v předstihu informován o blížícím se vypršení platnosti domény, poskytovatel ale nenese odpovědnost za případnou ztrátu doménového jména zaviněnou pozdním, chybným nebo neúplným procesem registrace/prodloužení. Uživatel si sám překontroluje úspěšnost registrace/prodloužení pomocí volně dostupných bezplatných služeb „Whois“.
Z důvodu zjednodušení procesu registrace je v některých případech doména registrována v prvním kroku na poskytovatele. V centrálním registru je pak uveden jako držitel domény poskytovatel. Poskytovatel kdykoliv (po ověření totožnosti) změní údaje v centrálním registru na přání uživatele na údaje dodané uživatelem. Uživatel v takovém případě musí dodat všechny potřebné údaje (obvykle celé jméno, adresu, platný e-mail, telefon, IČ, DIČ) a e-mail se musí shodovat s e-mailem uvedeným při registraci do služby. V případě, že dojde ke komplikacím s doménou (právní spor, podezření z trestné činnosti apod.), vyzve poskytovatel uživatele zasláním e-mailu k přihlášení se k odpovědnosti a k převedení domény pod vlastní osobu. Pokud uživatel této žádosti nevyhoví kladně do 7 dnů od odeslání, poskytovatel doménové jméno zablokuje nebo zruší.
V případě, že byla doména registrována uživatelem s využitím kontaktních údajů poskytovatele, nevzniká tím jakákoliv odpovědnost poskytovatele za obsah na doméně zveřejněný.
Osobní údaje uvedené při registraci domény se v síti Internet automaticky zveřejňují a jsou dohledatelné přes služby „Whois“.
Od smlouvy o koupi doménového jména může uživatel odstoupit pouze do okamžiku zápisu domény do registru.
Tarify
Služby Webgarden mohou být poskytovány v různých lokalitách za různých podmínek. Podmínky jsou mj. upraveny nabídkou dostupných Tarifů provozu:
Placený tarif
Placený tarif obvykle zajišťuje zvětšení konkrétních limitů (např. pro upload, přenos dat, datový prostor, velikost videa apod.) a může zpřístupnit některé další funkce („DoFollow“ pro vyhledávače, technickou podporu apod.). Konkrétní specifikace Placených tarifů je možné dohledat vždy v nabídce tarifů na stránkách služby.
Placený tarif je možné zakoupit vždy na určité období. Období počíná datem zpracování platby na straně poskytovatele a od té chvíle je objednávka tarifu považována za závaznou. Přibližně v měsíčním předstihu je pak uživateli zaslána nezávazná objednávka na prodloužení Placeného tarifu na další období.
Po vypršení platnosti Placeného tarifu mohou být služby ukončeny, stránky a e-mailové schránky zablokovány nebo trvale smazány nebo do nich může být vložena poskytovatelem reklama.
Tyto Placené tarify je možné použít pro weby s objemem přenesených dat za 30 dní menším než 5 GB. Při větším objemu nelze stránky v rámci tarifu provozovat a uživateli bude nabídnut tarif na míru s vhodnými parametry.
Zkušební trial
Zkušební trial (dostupný v některých lokalitách) zajišťuje provoz stránek obvykle v rozsahu funkcí Placeného tarifu, ty mohou být ale kapacitně či početně omezené. U stránek ve Zkušebním trialu je zakázána indexace roboty.
Po vypršení Zkušebního trialu je možné stránky převést do Placeného tarifu. V opačném případě mohou být služby ukončeny, stránky a e-mailové schránky zablokovány nebo trvale smazány nebo do nich může být vložena poskytovatelem reklama.
Bezplatný provoz
Bezplatný provoz (dostupný v některých lokalitách) zajišťuje provoz stránek příjmy z vložených reklamních a jiných prvků na stránky uživatele. Bezplatný provoz má obvykle dostupné všechny funkce, ty mohou být ale kapacitně či početně omezené. U stránek v Bezplatném provozu může být zakázána indexace roboty.
Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby. Je-li to možné, informuje poskytovatel uživatele o provádění uvedených činností vedoucích k přerušení provozu s dostatečným předstihem na administračním rozhraní služby. Dále je poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit.
Poskytovatel negarantuje uživateli dostupnost poskytovaných služeb a kvalitu služeb, zejména rychlost odezvy, rychlost generování, rychlost načítání a stahování stránky apod.
Uživatel je povinen využívat veškeré služby nabízené poskytovatelem pouze v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními podmínkami, a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, právem komunitárním, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázáno.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).
 
Poskytovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit poskytování služby zejména za těchto podmínek:
Stránky jsou v rozporu s právním řádem ČR, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy atd.

Obsah stránek narušuje funkce Webgarden (např. skripty apod.), a to včetně linkování stránek do stránek (např. přes „iframe“).

Obsah stránek poškozuje dobré jméno poskytovatele či jeho pověst.

Obsah stránek šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňuje jeho narušování.

Stránky obsahují automatické přesměrování (redirect) stránek.

Stránky vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelné klikání (zobrazení stránek).

Stránky souvisejí s tematikou hacking a cracking, s tematikou drog a farmaceutických produktů, s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízejí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, studentské práce.

Stránky mají pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazují na takto orientované stránky.

Stránky propagují extremismus ve všech formách, včetně komunismu, rasismu apod.

Obsah stránek je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví, právem k obchodní firmě, autorskými právy k softwaru, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo ochranným známkám.

Obsah stránek je v rozporu s trestním zákonem (č. 40/2009 Sb.), v platném znění, nebo se zákonem o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), v platném znění, nebo s jinými předpisy přestupkového práva.

Stránky nejsou aktivní – na stránkách nebyl déle než 1 rok zaznamenán žádný přístup do administrace stránek.

Uživatel graficky, funkčně, významově či jinak změní reklamu či obdobný prvek umístěný na svých stránkách provozovatelem.

Stránky byly založeny strojově.

Stránky byly založeny za účelem manipulace výsledků vyhledávání světových vyhledávačů nebo jeví takový dojem; nebo nebyly vytvořeny jako primární zdroj informací, ale pouze jako stránka pro sběr návštěvnosti vedoucí na jiné stránky.

Uživatel jinak porušuje smluvní podmínky.
Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery přes jakékoli automatizované systémy prohlížení stránek (např. autosurfy) či jiné nestandardní způsoby prohlížení stránek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit přístup na vlastní servery ze sítí, ze kterých došlo k napadení či obtěžování uživatelů nebo jinému poškozování služeb poskytovaných společností R2B2 a.s.. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zamezit linkování obsahu umístěného na vlastních serverech z cizích serverů.
Stránky, které porušují některé z výše uvedených podmínek (např. sexuálně orientovaný obsah) je možné v některých případech po dohodě provozovat na separátní instanci služby Webgarden v režimu placeného provozu a na vlastní doméně. Provozovatel si vyhrazuje právo povolit takovou spolupráci na základě vlastního uvážení.
Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na jeho e-mailovou adresu reklamní e-maily (max. 4 měsíčně).
Poskytovatel je oprávněn vybraným uživatelům objednat bezplatnou aktivaci kteréhokoliv tarifu dle vlastního uvážení (např. z důvodu sponzoringu nebo jako demonstraci výhod tarifu). Po ukončení období takto dotovaného tarifu je uživateli nabídnuto placené pokračování tarifu formou nezávazné objednávky. Touto objednávkou není uživatel nijak vázán.
Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody
Uživatel plně odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím své www stránky. Odpovědnost poskytovatele služby za obsah www stránek uživatelů se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.
Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených poskytovateli a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu budou poskytovatelem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy.
Za autora stránek se považuje osoba, která má přístup do e-mailové schránky uvedené jako „účet / uživatelské jméno“ při registraci stránek. Na tuto e-mailovou adresu může být odesláno nové heslo a jedině tuto e-mailovou adresu lze použít k potvrzení zásadních akcí (např. smazání stránek, změna vlastníka apod.).
Poskytovatel neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů.
Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
Poskytovatel dále neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny.
Smlouva o zpracování osobních údajů
V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje uživatel jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
Uživatel však nesmí v rámci služby ukládat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení.
Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k uživateli (dále jen „klienti“) a zaměstnanci uživatele. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů či zaměstnanců uživatele, které uživatel uloží v rámci služby.
Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.
Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů uživatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud uživateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na uživatele vztahuje. Pokyny uživatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem uživatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.
Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.
Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení uživatele. Uživatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele. Údaje mohou být předány orgánům veřejné moci.
Poskytovatel informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem uživatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.
Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů.
Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady uživatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na uživatele.
Poskytovatel bude uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
Poskytovatel se zavazuje, že poskytne uživateli na náklady uživatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady uživatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování uživatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne uživateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti uživateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.
V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou uživatelem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.
Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla uživateli v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů poskytovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou uživateli poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.
Závěrečná ustanovení
Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky změnit. Na takovou změnu je poskytovatel povinen upozornit uživatele na stránkách služby, a to nejméně 15 dnů před účinností nových smluvních podmínek.
Tyto smluvní podmínky plně nahrazují všechny předchozí smluvní podmínky či pravidla užívání služeb společnosti R2B2 a.s., a to od 9.12.2019.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one