OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI R2B2 a.s.
se sídlem Velflíkova 1429/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 079 65 362
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24260
pro poskytování webhostingových služeb „Webgarden“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností R2B2 a.s., se sídlem Velflíkova 1429/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 079 65 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24260 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování webhostingových služeb „Webgarden“ (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.webgarden.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Službou se pro účely obchodních podmínek rozumí webhostingová služba poskytovatele, spočívající:

1.2.1. v pronájmu (virtuálního) prostoru na hardware (serveru) a správě tohoto hardware (serveru), v základní správě počítačových programů umístěných na tomto hardware (serveru) a v připojení tohoto hardware (serveru) do sítě Internet za účelem provozu webových stránek (dále jen „internetová stránka“),
1.2.2. v možnosti využívat elektronickou poštu, a dále
1.2.3. ve službách souvisejících s doménovými jmény poskytovaných poskytovatelem (čl. 6).

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek ze strany uživatele pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.5 obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jednotlivé varianty (tarify) služby nabízené poskytovatelem jsou specifikovány na webové stránce (a v rámci uživatelského účtu uživatele), a to včetně uvedení výše odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých variant služby. Výše odměny poskytovatele je uvedena včetně všech daní a poplatků.

2.2. Variantu služeb dle čl. 1.2.1 a čl. 1.2.2 obchodních podmínek s nejomezenější funkcionalitou může uživatel využívat bezúplatně při současném vkládání reklamy či jiných prvků na internetové stránky poskytovatelem (dále jen „bezplatná varianta“). Služby související s doménovými jmény jsou vždy poskytovány poskytovatelem za úplatu (čl. 6).

2.3. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.5. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli provede poskytovatel akceptaci návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb tím, že uživateli zpřístupní (zprovozní) službu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.6. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

2.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména objednávat jednotlivé varianty služby, provádět správu svých údajů, stanoveným způsobem vytvořit a spravovat internetovou stránku uživatele (prostřednictvím administračního systému), a to v rozsahu stanoveném v závislosti na zvolené variantě služby (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn využívat službu, a to v rozsahu stanoveném v závislosti na zvolené variantě služby, přičemž uživatel se za využívání služby zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši odvíjející se od využívané varianty služby. Odměnu uživatel poskytovateli neplatí v případě bezplatné varianty služby.

4.2. V případě bezplatné varianty (to znamená v případě, kdy uživatel nevyužívá žádnou placenou variantu služeb dle čl. 1.2.1 a čl. 1.2.2 obchodních podmínek) dochází k vkládání reklamy či jiných prvků na internetové stránky uživatele poskytovatelem, přičemž uživatel nesmí tuto reklamu či jiné vložené prvky nijak graficky, funkčně ani významově měnit či znevýhodňovat ani na ně upozorňovat.

4.3. Internetové stránky vytvořené uživatelem v rámci služby jsou provozovány uživatelem. Poskytovatel je oprávněn třetí osoby a orgány veřejné moci informovat o tom, kdo je provozovatelem internetové stránky.

4.4. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.5. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Některé charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit. Uživatel bere na vědomí, že zejména v případě, kdy jsou internetové stránky uživatele provozovány na jeho doméně, je k zajištění provozu těchto internetových stránek nutná součinnost uživatele.

4.6. V rámci služby poskytovatel neposkytuje technickou ani uživatelskou podporu.

4.7. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

5.1. Objem dat přenesených a uložených uživatelem v rámci služby je monitorován a může být omezen. Výše tohoto omezení je specifikována u jednotlivé varianty služby. V případě, že uživatel překročí objem přenesených či uložených dat v rámci služby, může poskytovatel omezit rozsah poskytované služby či provést jiné opatření. Pro jiné charakteristiky služby uvedené ve specifikaci tarifu platí předchozí věty tohoto odstavce obdobně.

5.2. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy účinnými v zemích, kde jsou internetové stránky dostupné, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.2.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiného duševního vlastnictví třetích osob,
5.2.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
5.2.3. porušuje právní normy v oblasti regulace loterií a jiných podobných her (včetně reklamy v této oblasti);
5.2.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.3. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah:

5.3.1. poškozuje dobré jméno poskytovatele či jeho pověst;
5.3.2. šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost internetu, datové sítě poskytovatele nebo umožňuje jejich narušování;
5.3.3. vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelnému klikání (zobrazení stránek);
5.3.4. je pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazuje na jiné takto orientované stránky;
5.3.5. se týká tématiky hackingu a crackingu, drog a farmaceutických produktů, hazardních her či gamblingu, tématiky prodeje či propaguje zbraní, munice, alkoholických nápojů a tabákových výrobků, tématiky imitace značek či tématiky studentských prací.

5.4. V případě, že je obecně závaznými právními předpisy stanoveno, že obsah internetových stránek nesmí být zpřístupňován určitému okruhu osob (kupříkladu mladistvým), je uživatel povinen provést všechna opatření směřující k tomu, aby těmto obecně závazným právním předpisům bylo vyhověno.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.6. Není-li smluveno jinak, uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jinou nevyžádanou poštu (spam). Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.7. Není-li smluveno jinak, uživatel nesmí v rámci služby provozovat internetové stránky zřízené strojově, internetové stránky obsahující automatické přesměrování (redirect) a internetové stránky zřízené za účelem manipulace výsledků vyhledávání vyhledávačů nebo jeví takový dojem; nebo nebyly vytvořeny jako primární zdroj informací, ale pouze jako stránka pro sběr návštěvnosti vedoucí na jiné stránky.

5.8. Uživatel nesmí v rámci služby měnit reklamu či obdobný prvek (graficky, funkčně, významově či jinak) umístěný na internetových stránkách poskytovatelem.

5.9. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.10. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.11. V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a uživatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je uživatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejpozději do 24 hodin od doručení takového oznámení. Není-li uživatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany uživatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby uživateli (bez předchozího upozornění), a to až do doby odstranění vady.

5.12. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.13. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.14. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

5.15. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.

6. REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ REGISTRACE A TECHNICKÁ SPRÁVA DOMÉNOVÝCH JMEN

6.1. Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele, zprostředkování prodloužení registrace doménového jména a technickou správu doménových jmen (společně dále jen jako „služby související s doménovými jmény“) provádí poskytovatel v závislosti na pokynech uživatele zadávaných uživatelem z uživatelského účtu (dále jen „pokyn k registraci“). Smluvním registrátorem poskytovatele je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem ke konkrétnímu centrálnímu registru doménových jmen a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru doménových jmen. Jakoukoliv změnu v centrálním registru doménových jmen je možné provést pouze prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že osobou, která je oprávněna provádět změny v centrálních registrech doménových jmen, je pouze smluvní registrátor poskytovatele.

6.2. Poskytovatel nemusí být technickým správcem doménových jmen spravovaných smluvním registrátorem poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení jmenných serverů uživatele či třetích osob či za chybné technické nastavení provedené uživatelem.

6.3. Poskytovatel zajistí registraci, prodloužení registrace a provoz doménového jména v souladu s pokyny k registraci zadanými uživatelem z uživatelského účtu, a to za předpokladu, že provedení registrace, prodloužení registrace či provozu doménového jména nebrání potíže na straně uživatele nebo na straně třetích osob. Služby související s doménovými jmény zajišťuje poskytovatel vždy po uhrazení jeho odměny za tyto služby uživatelem.

6.4. Poskytovatel zajišťuje zprostředkování registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly doručeny jednotlivé pokyny k registraci. Pro řádné využívaní služeb souvisejících s doménovými jmény či pro jiné řádné nakládání s doménovými jmény je uživatel povinen se řídit pravidly pro registraci doménových jmen.

6.5. Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména uživatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění těchto práv či povinností vyplývajících z právního vztahu mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená smluvním registrátorem poskytovatele ohledně registrace a držení doménového jména. Uživatel bere na vědomí, že informace ohledně doby registrace doménového jména (včetně expirace této registrace), je uživatel povinen sledovat samostatně a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti odpovědnost. Uživatel tímto zmocňuje poskytovatele k vyslovení souhlasu s podmínkami registrace a provozu doménových jmen stanovenými jednotlivými smluvními registrátory poskytovatele.

6.6. Uživatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo porušovat obecně závazné právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti, autorských práv apod. Držitel podáním žádosti o registraci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že může být učiněno více žádostí na registraci stejně nebo podobně znějícího doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel pro uživatele, není možné provést registraci doménového jména pro uživatele, a to bez ohledu na okamžik podání žádosti o registraci. V takovém případě nemá poskytovatel povinnost registraci doménového jména provést.

6.8. Uživatel je povinen při využívání služeb souvisejících s doménovými jmény uvádět všechny své údaje nezbytné k poskytnutí těchto služeb pravdivě, úplně a přesně.

6.9. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb souvisejících s doménovými jmény neprodleně po obdržení pokynu k registraci, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ohledně poskytování služeb v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem. V případě, že dojde ke splnění smlouvy o poskytování služeb (ohledně služeb souvisejících s doménovými jmény) poskytovatelem, bere uživatel na vědomí, že od smlouvy o poskytování služeb (ohledně služeb souvisejících s doménovými jmény) není oprávněn odstoupit.

7. ODMĚNA POSKYTOVATELE

7.1. Za poskytování služby náleží poskytovateli paušální odměna, jež je placena předem, a to ve výši odvíjející se od varianty služby. Odměna poskytovatele je splatná před začátkem období, za které je placena. Odměnu uživatel poskytovateli neplatí v případě bezplatné varianty služby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2 obchodních podmínek.

7.2. Za služby související s doménovými jmény náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni pokynu k registraci. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je uživatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené se službami souvisejícími s doménovými jmény, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.

7.3. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k odměně poskytovatele bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.4. Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby jsou uvedeny v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu uživatele. Uživatel je povinen uhrazovat platbu v souladu s těmito informacemi a společně s variabilním symbolem platby.

7.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení odměny poskytovatele a vystaví jej v rámci uživatelského účtu. Na žádost uživatele zašle poskytovatel uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě elektronickou poštou.

7.6. Závazek uživatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

7.7. Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem uživateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je uživatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na případnou slevu z odměny za služby poskytovatele.

7.8. V případě, že je uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby podle smlouvy o poskytování služeb nebo její části, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování služeb. Případné omezení či přerušení služby poskytovatele podle předchozí věty nemá vliv na vznik nároku poskytovatele na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb.

7.9. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.1 obchodních podmínek.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ UŽIVATELI

8.1. Práva z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.9).

8.2. Uživatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.

8.3. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, za zálohování dat uživatele či třetích osob, za funkčnost veřejné datové sítě, za funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.

8.4. Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

8.5. V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné poloviny odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok (za rok předcházející vzniku újmy). Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné polovině odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok (za rok předcházející vzniku újmy).

9. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje uživatel jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

9.2. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

9.3. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.

9.4. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k uživateli (dále jen „klienti“) a zaměstnanci uživatele. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů či zaměstnanců uživatele, které uživatel uloží v rámci služby.

9.5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.

9.6. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů uživatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud uživateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na uživatele vztahuje. V takovém případě poskytovatel uživatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Pokyny uživatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem uživatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

9.7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.

9.8. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení uživatele. Uživatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele. Poskytovatel informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem uživatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení. V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů platí ustanovení čl. 8.5 obchodních podmínek ke smlouvě o poskytování služeb.

9.9. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady uživatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na uživatele. Poskytovatel bude uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

9.10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

9.11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne uživateli na náklady uživatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady uživatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování uživatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne uživateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti uživateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Svou informační povinnost vůči uživateli, který je fyzickou osobou, ve smyslu čl. 13 nařízení související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.3. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní adrese poskytovatele (čl. 15.9). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

12.2. Placenou variantu služby je možné využívat vždy po dobu stanovenou u příslušné varianty služby.

12.3. Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět v případě, že uživatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) či poruší obecně závazné právní předpisy, a to výpovědí zaslanou na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu. Výpověď podle tohoto článku je účinná doručením.

12.4. Po zániku smlouvy o poskytování služeb může poskytovatel zrušit uživatelský účet uživatele a odstranit všechna data (informace) uživatele či třetích osob uložená na zařízení poskytovatele.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek na webové stránce. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení a nejedná-li se bezplatnou variantu služby, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zbývající předplacenou odměnu vrátí poskytovatel uživateli, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.

13.2. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže mimo jiné odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

14. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

14.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.

15.2. Volbou rozhodného práva dle čl. 15.1 obchodních podmínek není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.3. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem se:

15.3.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem;
15.3.2. vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
15.3.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem.

15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.5. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo jiným vhodným způsobem. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

15.6. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

15.7. Přílohu obchodních podmínek na webové stránce tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

15.8. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

15.9. Kontaktní údaje poskytovatele: podpora@webgarden.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2021.
R2B2 a.s.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one