Pomáhají rodičům a jejich dětem již 36 let
Pro práci v pedagogicko-psychologické poradně musí mít člověk nejen odborné znalosti, ale hlavně cit, porozumění a pozitivní přístup především k dětem, protože právě jim mají poradny pomáhat. Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov takto činí již 36 let a nedá se snad ani spočítat, kolika rodinám již její pracovníci pomohli. Jak říká ředitelka poradny PaedDr. Jana Svobodová, jen od roku 2000 poradnou prošlo přes 17 tisíc klientů.
pedag-poradna-pel-cz-01.jpg
S jakým problémem k vám chodí rodiny nejčastěji?
Nejčastěji se na nás obracejí rodiče s výukovými obtížemi svých dětí. Poslední roky významně přibývá žádostí o poradenskou službu v souvislosti s výchovnými problémy, stále častěji poskytujeme pomoc dětem s neurotickými a psychosomatickými potížemi. Další početně významnou skupinou jsou žádosti o posouzení připravenosti na školu a žádosti o pomoc s výběrem školy při ukončení základního vzdělání.
Je pravda, že přibývá dětí s různými dysfunkcemi?
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. V posledních 20 letech je opravdu zaměření na specifické vývojové poruchy učení (SPU) daleko zřetelnější. Mění se však také charakter činností malých i větších dětí, a to hlavně v komunikaci. To zásadně ovlivňuje podmínky důležité pro rozvoj funkcí a dovedností potřebných ke zvládnutí čtení, psaní a zacházení s jazykem vůbec. A dalšími důležitými faktory jsou bezesporu přístup rodičů a situace ve školství.
pedag-poradna-pel-cz-03.jpg
Setkáváte se s rodiči, kteří si nechtějí přiznat poruchy dětí?
Většina rodičů přichází do poradny s vědomím existence nějaké odlišnosti, problému a očekává jejich potvrzení a přesné pojmenování. Při řešení výukových selhání se občas stává, že závěr diagnostiky je pro rodiče zklamáním a na jeho přijetí potřebují delší čas. Daleko častější je ale situace opačná. Rodiče očekávají potvrzení poruchy učení a diagnostika tuto nepotvrdí.
Na svých webových stránkách pedag-poradna.pel.cz nabízíte vzdělávací kurzy. Je o ně velký zájem?
Poradna samozřejmě není zřízena pro vzdělávací činnost, ale vycházíme vstříc pedagogům i rodičům a dle aktuálního zájmu a možností přednášíme ve školách, školských zařízeních i v rodinných centrech. Nejčastějšími tématy jsou: školní zralost, vývoj řeči a s ním spojené problémy, specifické poruchy učení, agresivita, sociálně-patologické jevy, problémy s výchovou. Poradna též spolupracuje se vzdělávacími institucemi a pracovníci poradny některé jejich semináře a kurzy lektorují.
Na jaký popud jste začali organizovat letní tábor, jak dlouho funguje a čím se vyznačuje?
Letní tábor pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pořádá poradna již 18 let. U zrodu tohoto nápadu stála ambice nabídnout něco jiného. Hluboký zájem o práci s těmito dětmi, přání být s nimi jinak a jinde, lépe je poznat, porozumět jim. Také alespoň na chvíli dát roli poradenského pracovníka jiný rozměr. Prioritou letního tábora není nějaká nápravná činnost, ale společné sdílení, zážitky vedoucí děti k sebepoznání, sebeuvědomění, vytváření reálného sebeobrazu a zvyšování sebevědomí.
pedag-poradna-pel-cz-04.jpg
Jaká jsou negativa této práce a co vás naopak nejvíce baví?
Bezesporu nás nejvíce zatěžuje „papírování“. Napsat zprávu a doporučení, někam zaznamenat, co a jak bylo provedeno. Vést povinnou dokumentaci. A co snad ještě více ubírá na radosti z práce, je neustálý časový tlak kvůli nízkému počtu pracovníků. Počet žádostí daleko převyšuje možnosti poradny. Negativa však naštěstí vyvažuje náš kolektiv. Všichni pracovníci poradny jsou naladěni na vlnu porozumění, pomoci. A díky diagnosticko-intervenčnímu modelu práce mohou intenzivněji zažívat její smysluplnost. Právě intervenční činnosti jsou často vnímány a prožívány jako více pomáhající ve srovnání s diagnostikou. Pro většinu pracovníků jsou též podnětem a příležitostí pro vlastní osobnostní i profesní růst.
Máte s poradnou a s webovými stránkami nějaké zajímavé plány?
Vzhledem k tomu, že jsme se v červnu 2012 s poradnou přestěhovali do nového působiště, postupně se usazujeme a s novými prostorovými možnostmi se objevují i nové možnosti poradenských služeb. A kde jinde je prezentovat než na svých webových stránkách.
Tradice pedagogicko-psychologické poradny v Pelhřimově
Poradna byla zřízena v roce 1977 jako Okresní pedagogicko-psychologická poradna (OPPP). Zpočátku byla obsazena pouze třemi pracovníky – ředitelem, psychologem a sociální pracovnicí. Postupem času přibyl další psycholog a administrativní pracovnice. Hlavní činností poradny bylo kariérové poradenství, posuzování školní zralosti, péče o děti ve zvláštních školách a postupně i diagnostika specifických poruch učení. Od roku 1996 byla OPPP zálohovou organizací zřizovanou Školským úřadem Pelhřimov. K 1. září 2000 došlo ke změně v souvislosti s plánovanou změnou zřizovatele.

OPPP byla zřízena Školským úřadem v Pelhřimově jako příspěvková organizace, samostatný právní subjekt a následně v r. 2001 se jejím zřizovatelem stal Kraj Vysočina, změnil se název poradny na Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov. V té době již měla poradna 7 pracovníků – 6 psychologů a speciálních pedagogů, 1 sociální pracovnici – a velmi se rozšířily i nabízené poradenské služby. V současné době má PPP 7 pracovníků: ředitelka poradny – speciální pedagog, 3 psychologové, 2 speciální pedagogové (1 etoped, 1 logoped, surdoped), 1 sociální pracovnice.
29.01.2016 14:06:08
Barbora Šancová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one