PM shop - poštovné a balné:

Dobírka CZ:                 -     139Kč
Doporučeně CZ:         -      77Kč
Od 1900Kč zaslání v CZ zdarma
Podrobné info: CENÍK POŠTOVNÉHO
Tento “kurz“, autor těchto www, sepsal již v r. 2000 a od r. 2008 je zde v jednodušší verzi k dispozici. Vhodný je pro spíše začínající modeláře. Preferovány jsou zde jednoduché postupy, ke kterým nepotřebujete žádné speciální a drahé pomůcky, ani nemusíte být “superlepič“. Takže se nechejte inspirovat a alespoň něco si vyzkoušejte.
papermanie@email.cz , nebo ↓
OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Papermanie shop, umístěného na internetové adrese: www.papermanie.cz
prodejce:               Jiří Velocha
se sídlem:             Štětovice 106, 798 12 Kralice na Hané
identifikační číslo: 02271044
Činnost je provozována na základě platného živnostenského oprávnění, vydaného Odborem obecního živnostenského ůřadu Magistrátu města Prostějova, č.j. PVMU 130694/2013 30, sp. značka: OŽŮ 6181/2013
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Jiří Velocha, se sídlem Štětovice 106, 798 12 Kralice na Hané, identifikační číslo: 02271044 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.papermanie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Akceptujeme objednávky pouze z ČZ, SK a Německa do jiných států zboží nezasíláme.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet, či samotný internetový obchod Papermane-shop, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně jeho nemoci, dovolené, doplňování nabídek,  apod. odstávek. Popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje hlavní informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné (prodávající není plátce DPH), včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího ceny kdykoliv upravit, nebo uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pro kupujícího je platná cena v okamžiku odeslání objednávkového formuláře, ve kterém je zobrazena.
3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a)  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b)  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c)  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupujícímu je ihned po odeslání objednávky automaticky zaslán potvrzující email o přijetí objednávky, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (dobírka, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, například písemně na emailovou adresu kupujícího, či telefonicky.
3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až akceptací/odsouhlasení doručené objednávky, jež je prodejcem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, následně po odeslání přijetí objednávky a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Schválení objednávky, může trvat i delší dobu (max.dva dny). Zboží z PM shopu, z důvodu individuální, bazarové nabídky, nelze rezervovat ani prodat ve více než max. 2kusech od jednoho zboží (vše je nabízeno v jednom max. několika kusech). Objednávka nemusí být prodávajícím vůbec akceptována (např. vyšší cena při objednávce dobírkou, případně neaceptovatelnými požadavky na dodání či doplnění objednávky apod.) - v takovém případě prodávající informuje kupujícího a objednávka bude upravena, případně zrušena/stornována. Dále Informace k nákupu.
3.8.   Pokud kupující objedná další zboží v krátkém časovém období po objednání předchozí objednávky aniž by požádal o sloučení objednávek a tato předchozí objednávka nebude ještě plně uhrazena, bude následující objednávka vyřízena až po uhrazení (připsání částky na účet prodejce) a to jak při platbě předem tak dobírkou. Případně může být objednávka prodejcem z důvodu neuhrazení předchozí objednávky zcela zrušena.
3.9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku, v místě určeném kupujícím v objednávce,
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a kupující bere na vědomí, že pokud nepřevezme a neuhradí zásilku, jedná se o hrubé porušení kupní smlouvy a že prodávající může soudně vymáhat zmařené dobírkové poštovné a balné (dále - Informace k nákupu). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7mi kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu sdělen na emailovou adresu, uvedenou v objednávce, společně s číslem účtu, v akceptaci objednávky od prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.  V případě uhrazení zboží bankovním převodem, je prodávající oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to v dané době splatnosti. Uhrazení předem může prodávající požadovat i v případech uvedených v čl. č. 3.6, kdy objednávka není dodatečně kupujím potvrzena. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu nákupní doklad – fakturu.  Nákupní doklad, doručí prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a jeho odeslání, v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího (platba předem na účet). V případě dobírky je nákupní doklad zaslán rovněž na emailovou adresu kupujícího, po odeslání zboží/objednávky. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího papermanie@email.cz .
5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupní smlouva, mezi kupujícím a prodávajícím vzniká odesláním a následnou akceptací objednávky. Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne (dobírka, doporučeně), ocitá se v prodlení věřitele a podle §1975 + §1976 NOZ, je povinen uhradit prodejci náklady a případné škody, které mu vznikly (poštovné a balné, případně poškození z důvodu prodlení vyzvednutí). Takto vzniklé náklady je možno vymáhat soudně. 
6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s    ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží, až zaplacením celé kupní ceny zboží a nákladů na dopravu. Dokud není zboží zcela a plně  uhrazeno včetně přepravného, je stále ve vlastnictví prodejce a kupující s ním do doby než bude uhrazeno, nesmí nijak nakládat.
8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy papermanie@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.3.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.4.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů - dále viz. rubrika Ochrana osobních údajů.
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.  Prodávající PM shop nezasílá stavajícím ani novým zákazníkům, žádné obchodní sdělení (newslettery), proto nepožaduje k tomuto souhlas.
10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče návštěvníka. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě a příští návštěva stránek tak může být snazší a rychlejší.
 
11. DORUČOVÁNÍ
11.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4.  Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Informace k nákupu , Informace o ochraně osobních údajů a Reklamační řád.
12.5.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiří Velocha, Štětovice 106, 798 121 Kralice na Hané, adresa elektronické pošty papermanie@email.cz , telefon +420 704706716

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnost dne 25.05.2018

Líbí se vám tyto stránky?

Chcete-li tyto stránky podpořit, zkopírujte si jeden ze dvou HTML kódů loga Papermanie stránek 

 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

“Svět papírových modelů“  

PA logo 1.png
DF - pap. modelarstvi.png
ABC logo.png
MPMPM - museum.png
Creative Canon.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Jiří Velocha 2007-2022 Papermanie.cz - kopírování, úpravy, nebo jiné použití původních textů, částí textů, fotografií, obrázků, či jiných souborů z těchto stránek do jiných www, textových materiálů a digitálních nosičů mimo tyto stránky, je povoleno pouze s písemným souhlasem autora těchto stránek a s uvedením těchto www jako zdroje. Komerční subjekty si pro přebírání obsahu dohodnou předem podmínky, viz. kontakty. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one